Wat is de RES?

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat beschreven hoeveel en waar we grootschalig zonne- en windenergie gaan opwekken in de regio.

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s waarin provincies, gemeenten en waterschappen allemaal een eigen RES hebben. In die energieregio’s werken die provincies, gemeenten en waterschappen samen met inwoners, het bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties aan het uitvoeren van die RES. Het doel is dat alle regio’s samen tenminste 35 TWh aan duurzame energie op land opwekken in 2030. De gezamenlijke ambitie van de regio’s is inmiddels 55 TWh in 2030. Samen dragen we zo bij aan de verduurzaming van Nederland.
Noord-Holland is opgedeeld in twee energieregio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Westfriesland hoort uiteraard bij Noord-Holland Noord.

Wat is de RES?

Waarom is er een RES?

Iedere gemeente heeft zijn eigen uitdagingen, maar uiteindelijk moeten we allemaal duurzamer omgaan met energie. En het is zonde om dan allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom is een regionale strategie nodig, zodat iedere regio in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land heeft. De RES is de eerste stap in een samenwerking die nog jaren zal duren. Samen moeten we zorgen voor minder CO2-uitstoot, waarbij het doel is dat we in 2030 op de helft zitten van het niveau van 1990. Fossiele brandstoffen worden steeds meer ingeruild voor duurzame energie, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Wat staat er precies in een RES?

Dit is de kaart met zoekgebieden van RES 1 voor Westfriesland.

In een RES staat waar zonne- en windprojecten wel of juist niet komen en wat de impact daarvan is op de energie-infrastructuur. Ook staat erin met welke warmtebronnen wijken en gebouwen het best duurzaam kunnen worden verwarmd. Dit is opgesteld in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook de verschillende regio’s onderling werken samen. RES 1.0 bestaat al een paar jaar en aan het uitvoeringsprogramma wordt gewerkt. De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas. Op dit moment wordt de strategie herijkt en kunnen de gemeenten de zoekgebieden actualiseren.

Alles over de RES 1.0 voor Noord-Holland Noord vind je hier. 

Energievisie en pMIEK 2.0

In 2024 werken de provincie, netbeheerders en de gemeenten aan de Energievisie 2.0. Dit doen ze vanuit de samenwerking in de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland, die zich richt op het zo snel mogelijk uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. Door de Taskforce zijn al eerder visies opgesteld, die inzicht geven in de energievraag, -aanbod en -infrastructuur na 2030. Zo zie je hoe ze zich ontwikkelen en in welke knooppunten ze samenkomen. Die knooppunten vormen de basis voor grootschalige investering in de energie-infrastructuur. De nieuwe visie schetst het toekomstbeeld van ons energiesysteem en hoe we daar gaan komen. Tegelijkertijd vormt de nieuwe visie de basis voor het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). Hierin worden prioritaire energie-infrastructuurprojecten vastgelegd.