De HIRB-subsidies

Gemeenten en bedrijven kunnen HIRB-subsidie aanvragen. HIRB staat voor Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen. Dit is een subsidie die je kunt aanvragen bij de provincie Noord-Holland. Hieronder de antwoorden op prangende vragen!

1. Wat zijn HIRB+ en OTW-subsidies ook alweer?

HIRB+ -subsidies bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland probeert te stimuleren. De HIRB-regeling bestaat al jaren en heeft zich bewezen als een goede aanjager voor investeringen van gemeenten en het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. HIRB richt zich dit jaar op:

 • Duurzaamheidsmaatregelen, door gemeenten én bedrijven
 • Georganiseerd beheer / parkmanagement
 • Herstructurering van bedrijventerreinen

2. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Bedrijven kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen voor fysieke duurzaamheidactiviteiten. De provincie stelt hiervoor geld beschikbaar uit het Economisch Herstel en Duurzaamheidfonds (€100 miljoen). De duurzaamheidsregeling is een grote wens vanuit het bedrijfsleven en gemeenten. Gehoopt wordt op een net zo’n groot succes als de eenmalige HIRB-duurzaamheidsregeling uit 2014, mede hierdoor zijn diverse interessante initiatieven ontstaan zoals SAENZ en GreenBiz IJmond. De nieuwe subsidieregeling heet HIRB Duurzaamheid.

3. Welk type HIRB+ is met name interessant voor het bedrijfsleven?

Dat is de subsidie HIRB+ Duurzaamheid. Gemeenten, parkmanagementorganisaties én samenwerkende bedrijven kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie
voor een hele lijst aan fysieke duurzaamheidsinitiatieven. Subsidies kunnen maximaal € 200.000,- bedragen. Deze nieuwe subsidiemogelijkheid is daarom zeer interessant voor het
bedrijfsleven. Maximaal 20% van de investeringen zijn subsidiabel (NB: bij PV-panelen 10%). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er geldt dus ‘Wie het eerst
komt wie het eerst maalt.’ Wij raden belangstellenden dus aan snel te reageren, omdat wij verwachten dat het subsidieplafond van 2,5 miljoen euro snel bereikt kan worden. HIRB+
subsidies mogen ‘gestapeld’ worden met andere subsidieregelingen, maar het is wel zaak voor de aanvrager om na te gaan of stapeling van subsidies consequenties heeft voor de
andere subsidieregeling, zoals SDE+.

NB: Ook de HIRB+ OTW regeling kan interessant zijn voor bedrijven (voor proceskosten en onderzoek). Zie punt 7a.

4. Voor wat voor een type duurzaamheidsmaatregelen wordt er subsidie verstrekt?

Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een
bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland. Concreet zijn dit:

 • LED-verlichting
 • Restwarmtebenuttingssysteem
 • Warmte- en koudeopslag (WKO)
 • Windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m
 • Oplaadpunten elektrische auto
 • Groen/gas opslag- en/of tankvoorziening
 • Ventilatiesysteem of –box(en) met warmteterugwinning
 • Vraaggestuurd ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen (hybride/zon-PV)
 • Zonneboilersysteem
 • Zonnecollectoren
 • LT-verwarmingssysteem
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten)
 • HR isolatieglas
 • Aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen

5. Voor hoeveel bedrijven is er HIRB-duurzaamheid subsidie beschikbaar?

De provincie heeft 2,5 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld. Dit betekent dat er flink wat bedrijven in aanmerking kunnen komen, omdat niet alle aanvragen voor het maximum
bedrag zullen zijn. De ervaring leert echter dat wanneer het bedrijfsleven de subsidie eenmaal weet te vinden, er snel veel aanvragen ingediend kunnen worden. Om teleurstelling
te voorkomen, raden wij belangstellenden daarom aan niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag.

6. Bij HIRB Duurzaamheid moeten bedrijven in een samenwerkingsverband een
subsidie aanvragen. Wat betekent dat concreet?

Er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Maar er hoeft geen speciale B.V. of een andere rechtspersoon opgericht
te worden. De aanvraag mag door één bedrijf mede namens twee andere bedrijven ingediend worden. Die twee bedrijven voegen hiervoor een simpele schriftelijke verklaring
bij, dat de subsidie ook mede namens hen Het moet wel zo zijn dat de duurzaamheidsmaatregelen die mede met de subsidie worden uitgevoerd, daadwerkelijk bij
alle drie de bedrijven plaatsvinden.

7. Welke andere typen HIRB+ zijn er?

 1.  HIRB+ OTW: Er kan ook weer subsidie aangevraagd worden door gemeenten en het bedrijfsleven voor proceskosten (onderzoek / procesmanagement) voor initiatieven op
  het gebied van duurzaamheid, georganiseerd beheer (zoals parkmanagement) en het opstellen van economische visies. Dit valt onder de noemer Ondersteuning
  Toekomstbestendige Werklocaties (OTW). Subsidies bedragen maximaal € 25.000,- en maximaal 50% van de kosten zijn subsidiabel. Gemeenten en parkmanagement- en
  ondernemersorganisaties hebben de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van de OTW.
 2. HIRB+ fysiek ‘klassiek’: Zoals altijd kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het fysiek verbeteren van bedrijventerreinen (facelift/revitalisering/herprofilering). Dit valt onder de noemer Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen. Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring zal 25% van de kosten subsidiabel zijn en kan een maximale subsidie €500.000,- bedragen. Deze subsidie wordt zoals gebruikelijk in de vorm van een tender toegekend. In tegenstelling tot afgelopen jaren zal de tender niet in april/mei maar in juli/augustus plaatsvinden. Wij raden gemeenten aan om al op tijd te beginnen met voorbereidingen, waar het PHB uiteraard bij kan helpen.

8. Wie kunnen subsidie aanvragen?

Gemeenten kunnen alle typen HIRB-subsidie aanvragen. Bedrijven en parkmanagementorganisaties kunnen HIRB-Duurzaamheid en OTW subsidies aanvragen. Bedrijven kunnen HIRB-Duurzaamheid subsidies aanvragen als dit gebeurt in een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers of vastgoedeigenaren. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit:


9. Worden álle kosten gesubsidieerd met HIRB?

Nee, dat is nooit het geval. Er is altijd sprake van cofinanciering. Ook is er altijd een maximum subsidiebedrag. Maar HIRB-subsidie mag wel gecombineerd worden met andere
subsidieregelingen. Hieronder staat per regeling het maximale subsidiebedrag en de minimale cofinanciering.

10. Welke tips & tricks zijn er?

 1. Tip 1 is om nooit te starten met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is ontvangen. Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de
  toekenningsbrief van de provincie zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring van aanvragen hoger dan € 125.000,-
 2. Tip 2 is om te bekijken of HIRB duurzaamheid gecombineerd kan worden met andere subsidieregelingen (zoals SDE+), gemeentelijke regelingen en/of fiscale voordelen
  (MIA/VAMIL/KIA). Let wel op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun, die tegen Europese regels indruist. Op grond van de reguliere ‘de-minimisverordening’ kunnen decentrale overheden (zoals de provincie en gemeenten) ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert.
 3. Tip 3 is om een HIRB-duurzaamheid aanvraag te combineren met een OTW-aanvraag, zodat ook proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden.

11. Hoe zit het met de ABCD-lijst?

Voor een ‘klassieke’ fysieke HIRB+ aanvraag door een gemeente voor een herstructureringsmaatregel, moet het betreffende bedrijventerrein op de zogenaamde
ABCD-lijst staan. In principe is de ABCD-lijst, die in 2020 is gepubliceerd, nog actueel. Bij vragen of opmerkingen over de ABCD-lijst kunnen gemeenten contact opnemen met PHB.
(NB: de ABCD-lijst speelt geen rol bij een OTW- of HIRB-duurzaamheidsaanvraag).

12. Kan er nog subsidie voor duurzaamheidsfondsen of gevelfondsen aangevraagd worden?

Ja, dat kan net als de voorgaande jaren ook weer tijdens de klassieke HIRB ‘fysiek’ tender. Maar dus niet met de HIRB-Duurzaamheidsregeling.

Heb je vragen over deze subsidies? Het Duurzaam Ondernemersloket helpt je en kan de subsidies voor je aanvragen. Meld je aan voor de Energiesprong en de rest volgt vanzelf!